Kancelária Ústavného súdu


Preferovaný termín: Kancelária Ústavného súdu
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.08.2017

Legálna definícia: Kancelária je právnická osoba a plní úlohy spojené s organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Ústavného súdu. Kancelária môže mimo sídla ústavného súdu zriadiť detašované pracovisko v hlavnom meste Slovenskej republiky. Kanceláriu riadi a v jej mene vystupuje vedúci Kancelárie. Vedúceho Kancelárie vymenúva a odvoláva predseda Ústavného súdu, ktorému zodpovedá za jej činnosť.
Legálne zdroje: 38/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov § 9 ods. 2
Použitie v iných právnych predpisoch: 385/2008 Z. z. - Zákon o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov
278/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu
275/2006 Z. z. - Zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
55/2017 Z. z. - Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
215/2004 Z. z. - Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne