ministerstvo


Preferovaný termín: ministerstvo
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 01.03.2017

Legálna definícia: V Slovenskej republike pôsobia tieto ministerstvá, na ktorých čele je člen vlády: a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky, c) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, d) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, e) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, f) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, g) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, h) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, i) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, j) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, k) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, l) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, m) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Legálne zdroje: 575/2001 Z. z. - Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy § 3
Doktrinálna definícia: Ministerstvo je monokratický ústredný orgán štátnej správy na čele s členom vlády – ministrom, ktorý riadi určitý úsek štátnej správy (rezort).
Doktrinálne zdroje: POSLUCH M., CIBULKA Ľ.: Štátne právo SR. Heuréka. 2009. ISBN 978-80-89122-56-1.
Judikát SK: Uznesenie Ústavného súdu SR z 20. júna 2002, sp. zn. I. ÚS 61/02
Nález Ústavného súdu SR z 12. novembra 2014, sp. zn. PL. ÚS 2/2013
Použitie v iných právnych predpisoch: 575/2001 Z. z. - Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky
453/2003 Z. z. - Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
71/2013 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
480/2002 Z. z. - Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
131/2002 Z. z. - Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne