samospráva obce


Preferovaný termín: samospráva obce
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Doktrinálna definícia: Samosprávou obce rozumieme samostatné rozhodovanie a uskutočňovanie všetkých úkonov, ktoré súvisia so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.
Doktrinálne zdroje: POSLUCH M., CIBULKA Ľ.: Štátne právo SR. Heuréka. 2009. ISBN 978-80-89122-56-1.
Judikát SK: Uznesenie Ústavného súdu SR z 12. novembra 1997, sp. zn. PL. ÚS 5/97
Nález Ústavného súdu SR z 21. septembra 1994, sp. zn. I.ÚS 40/94
Použitie v iných právnych predpisoch: 369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
302/2001 Z. z. - Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
42/1994 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva
180/2014 Z. z. - Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
66/2009 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne