nález ústavného súdu


Preferovaný termín: nález ústavného súdu
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 01.03.2017

Legálna definícia: Vo veci samej rozhoduje Ústavný súd nálezom, ak tento zákon neustanovuje inak. V ostatných veciach rozhoduje uznesením. Rozsudkom rozhoduje len v konaní podľa čl. 129 ods. 5 Ústavy.
Legálne zdroje: 38/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov § 33 ods. 1
Doktrinálna definícia: Nález je právnym prostriedkom rozhodnutia Ústavného súdu SR vo veci samej. Výnimkou sú iba tie rozhodnutia vo veci samej, pre ktoré zákon o konaní pred ústavným súdom určuje inú formu a to formu uznesenia.
Doktrinálne zdroje: DRGONEC, J.: Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Heuréka 2008. ISBN 978-80-89122-48-6.
Judikát EU: Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Rošková proti Slovenskej republike z 8. decembra 2009 k sťažnosti č. 36818/06
Použitie v iných právnych predpisoch: 38/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
757/2004 Z. z. - Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne