štátne občianstvo


Preferovaný termín: štátne občianstvo
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.09.2020

Doktrinálna definícia: Štátne občianstvo je možné definovať ako trvalý politicko-právny zväzok medzi fyzickou osobou a štátom, z ktorého potom vyplýva komplex vzájomných práv, slobôd a povinností občana aj štátu určených a zabezpečovaných štátom, ktoré mu poskytnú aktívnu účasť na štátnom, politickom, ekonomickom a kultúrnom dianí spoločnosti štátu.
Doktrinálne zdroje: SVÁK, J.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Euro Kódex, 2008. ISBN-978-80-88931-87-4
Judikát SK: Uznesenie Ústavného súdu SR zo 14. mája 1996, sp. zn. I. ÚS 20/96
Nález Ústavného súdu SR z 22. apríla 1997, sp. zn. II. ÚS 23/96
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom občianstve Slovenskej republiky
97/1963 Zb. - Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
151/2010 Z. z. - Zákon o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
404/2011 Z. z. - Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
224/2006 Z. z. - Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
647/2007 Z. z. - Zákon o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
570/2005 Z. z. - Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
330/2007 Z. z. - Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne