sloboda prejavu a právo na informácie


Preferovaný termín: sloboda prejavu a právo na informácie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 16.09.2020

Legálna definícia: Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon. (3) Cenzúra sa zakazuje. (4) Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. (5) Orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon.
Legálne zdroje: 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky DRUHÁ HLAVA Tretí oddiel Čl. 26
Judikát SK: ÚS SR Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 169/03 z 19. decembra 2003
Použitie v iných právnych predpisoch: 3/2010 Z. z. - Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
564/2001 Z. z. - Zákon o verejnom ochrancovi práv


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne