interpelácia


Preferovaný termín: interpelácia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 01.03.2017

Legálna definícia: Poslanec môže interpelovať vládu Slovenskej republiky, člena vlády Slovenskej republiky alebo vedúceho iného ústredného orgánu štátnej správy vo veciach ich pôsobnosti. Poslanec musí dostať odpoveď do 30 dní.
Legálne zdroje: 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky PIATA HLAVA Prvý oddiel Čl. 80 (1)
Doktrinálna definícia: Interpeláciou sa rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie zákonov, plnenie programového vyhlásenia vlády a uznesení Národnej rady SR vládou a jej členmi, čiže interpelovať môže poslanec člena vlády alebo vedúceho iného ústredného orgánu štátnej správy vo veciach ich pôsobnosti.
Doktrinálne zdroje: POSLUCH M., CIBULKA Ľ.: Štátne právo SR. Heuréka. 2009. ISBN 978-80-89122-56-1.
Použitie v iných právnych predpisoch: 350/1996 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
302/2001 Z. z. - Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne