interpelácia


Preferovaný termín: interpelácia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Doktrinálna definícia: Interpeláciou sa rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie zákonov, plnenie programového vyhlásenia vlády a uznesení Národnej rady SR vládou a jej členmi, čiže interpelovať môže poslanec člena vlády alebo vedúceho iného ústredného orgánu štátnej správy vo veciach ich pôsobnosti.
Doktrinálne zdroje: POSLUCH M., CIBULKA Ľ.: Štátne právo SR. Heuréka. 2009. ISBN 978-80-89122-56-1.
Použitie v iných právnych predpisoch: 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky
302/2001 Z. z. - Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
350/1996 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne