verejný ochranca práv


Preferovaný termín: verejný ochranca práv
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.09.2020

Legálna definícia: Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. V zákonom ustanovených prípadoch sa verejný ochranca práv môže podieľať na uplatnení zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb. Všetky orgány verejnej moci poskytnú verejnému ochrancovi práv potrebnú súčinnosť.
Legálne zdroje: 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky ÔSMA HLAVA Druhý oddiel Čl. 151a
Doktrinálna definícia: Verejný ochranca práv predstavuje nezávislú a nestrannú osobu, ktorú poveril parlament prešetrovaním sťažností občanov proti nezákonnej a nespravodlivej činnosti alebo nečinnosti štátnej správy. Je tiež oprávnený prešetriť sťažnosti na porušovanie práv a slobôd občanov garantovaných ústavou. Verejných ochranca práv je orgán, ktorý je najmä nezávislý na orgánoch výkonnej moci a zodpovedá sa za svoju činnosť výlučne parlamentu avšak nie je mu podriadený.
Doktrinálne zdroje: POSLUCH M., CIBUĽKA Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. Heuréka, 2009. Šamorín. ISBN-978-80-89122-56-1.
Judikát SK: Uznesenie pléna Ústavného súdu SR zo 17. decembra 2014, sp. zn. PL. ÚS 40/2014
Použitie v iných právnych predpisoch: 400/2009 Z. z. - Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
221/2006 Z. z. - Zákon o výkone väzby
595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov
154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
385/2000 Z. z. - Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne