predvedenie


Preferovaný termín: predvedenie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 02.09.2020

Doktrinálna definícia: Predvedenie je donucovacie opatrenie, ktorým sa zabezpečuje prítomnosť obvineného (svedka) na procesnom úkone, ak sa táto osoba na riadne predvolanie bez dostatočného ospravedlnenia na úkon nedostaví. Obvineného možno predviesť aj bez predchádzajúceho predvolania, ak sú na to naliehavé dôvody procesnej povahy.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 8. augusta 2013, sp. zn. 6 Tost 28/2013
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 18. októbra 2011, sp. zn. 2Tdo 42/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 221/2006 Z. z. - Zákon o výkone väzby
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne