predvolanie


Preferovaný termín: predvolanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 02.09.2020

Doktrinálna definícia: Predvolanie je výzvou príslušného orgánu činného v trestnom konaní a súdu, aby sa obvinený (svedok) z určitého procesného dôvodu, v určenom čase osobne dostavil na určené miesto na vykonanie procesného úkonu.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 9. februára 2010, sp. zn. 2 Tdo 46/2009
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 25. júna 2010, sp. zn. 1TdoV 1/2010
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre
154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne