doručovanie písomností


Preferovaný termín: doručovanie písomností
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Doktrinálna definícia: Doručovaním sa rozumie úkon, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa rozhodnutie alebo iná písomnosť dostala alebo mohla dostať do rúk adresáta. Ak písomnosť nebola doručená pri úkone trestného konania, doručí sa spravidla poštou.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. júla 2012, sp. zn. 2 Tdo 37/2012
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 18. októbra 2011, sp. zn. 2Tdo 42/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
543/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
38/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne