lehota


Preferovaný termín: lehota
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Doktrinálna definícia: Lehotou sa rozumie určenie času, počas ktorého môže byť procesný úkon vykonaný, počas ktorého môže úkon trvať alebo s uplynutím ktorého spája iné účinky.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 20. januára 2011, sp, zn. 2Tdo 51/2010
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. apríla 2013, sp. zn. 2 Tdo 8/2013
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
475/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne