procesné úkony


Preferovaný termín: procesné úkony
Alternatívne termíny: úkony trestného konania
Dátum poslednej zmeny: 02.09.2020

Doktrinálna definícia: Procesnými úkonmi sú také úkony, s ktorými Trestný poriadok spája určité právne účinky (vznik, zmenu alebo zánik trestno-procesných vzťahov). Trestný poriadok tieto úkony označuje ako úkony trestného konania.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne z 2. januára 2014, sp. zn. 23Ntro/1/2013
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 10. decembra 2009, sp. zn. 2 Tost 25/2009
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne