obžalovaný


Preferovaný termín: obžalovaný
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 03.05.2018

Legálna definícia: Po nariadení hlavného pojednávania sa obvinený označuje ako obžalovaný.
Legálne zdroje: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok § 10 ods. 13
Doktrinálna definícia: Obžalovaným sa označuje obvinený po nariadení hlavného pojednávania samosudcom alebo predsedom senátu.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne z 19. novembra 2009, sp. zn. 23To 121/2009
Uznesenie Ústavného súdu SR z 15. 12. 1993, sp.zn. II. ÚS 168/93
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Varnavčin proti Slovenskej republike z 18. januára 2011 k sťažnosti č. 41877/05
Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Vrábel proti Slovenskej republike z 19. januára 2010 k sťažnosti č. 77928/01
Použitie v iných právnych predpisoch: 215/2006 Z. z. - Zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi
550/2003 Z. z. - Zákon o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
256/1998 Z. z. - Zákon o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov
221/2006 Z. z. - Zákon o výkone väzby


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne