obvinený


Preferovaný termín: obvinený
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.12.2016

Legálna definícia: Toho, kto je podozrivý zo spáchania trestného činu, možno považovať za obvineného a použiť proti nemu prostriedky určené týmto zákonom proti obvinenému až vtedy, ak bolo proti nemu vznesené obvinenie.
Legálne zdroje: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok § 33
Doktrinálna definícia: Obvineným je ten, voči komu bolo vydané uznesenie o vznesení obvinenia.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 7. júna 2011, sp. zn. 2Tost 13/2011
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 2. októbra 2012, sp. zn. 2 Tost 32/2012
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Milan Andrášik proti Slovenskej republike a František Čerman a ďalší proti Slovenskej republike z 09. septembra 2014 k sťažností č. 16857/11 a 32336/11
Použitie v iných právnych predpisoch: 221/2006 Z. z. - Zákon o výkone väzby
4/2001 Z. z. - Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže
372/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
233/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
550/2003 Z. z. - Zákon o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
330/2007 Z. z. - Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
475/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne