podozrivý


Preferovaný termín: podozrivý
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 02.09.2020

Doktrinálna definícia: Podozrivým v najširšom zmysle slova, najmä v kriminalistickom a v kriminologickom význame, je ten, voči komu vznikne podozrenie, že spáchal trestný čin. Podozrivým v zmysle Trestného poriadku je však len osoba, ktorá môže byť alebo ktorá bola zadržaná ako osoba podozrivá zo spáchania trestného činu, a to vtedy, ak sú splnené zákonné podmienky uvedené v ustanovení § 85 ods. 1 a 2 (zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby).
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 12. augusta 2014, sp. zn. 2 Tdo 34/2014
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. augusta 2012, sp. zn. 2 To 1/2012
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Zachar a Čierny proti Slovenskej republike z 21. júla 2015 k sťažnosti č. 29376/12 a 29384/12
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
321/2002 Z. z. - Zákon o ozbrojených silách Slovenskej republiky
153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre
333/2011 Z. z. - Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
475/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4/2001 Z. z. - Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže
73/1998 Z. z. - Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne