prokuratúra


Preferovaný termín: prokuratúra
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 02.09.2020

Legálna definícia: Prokuratúra je samostatná hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, v ktorej pôsobia prokurátori vo vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti.
Legálne zdroje: 153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre § 2
Doktrinálna definícia: Prokuratúra sa považuje za orgán dozoru nad zákonnosťou. Chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Uznesenie Ústavného súdu SR zo 17. júna 2014, sp. zn. III. ÚS 371/2014
Uznesenie Ústavného súdu SR z 12. septembra 1996, sp.zn. PL. ÚS 40/95
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci DMF, a. s. proti Slovenskej republike z 5. februára 2013 k sťažností č. 27082/09
Použitie v iných právnych predpisoch: 154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
548/2003 Z. z. - Zákon o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
586/2003 Z. z. - Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
757/2004 Z. z. - Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
312/2001 Z. z. - Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
385/2000 Z. z. - Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4/2001 Z. z. - Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne