dôkazný prostriedok


Preferovaný termín: dôkazný prostriedok
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 30.11.2016

Legálna definícia: Dôkaznými prostriedkami sú najmä výsluch obvineného, svedkov, znalcov, posudky a odborné vyjadrenia, previerka výpovede na mieste, rekognícia, rekonštrukcia, vyšetrovací pokus, obhliadka, veci a listiny dôležité pre trestné konanie, oznámenie, informácie získané použitím informačno-technických prostriedkov alebo prostriedkov operatívno-pátracej činnosti.
Legálne zdroje: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok § 119 ods. 2
Doktrinálna definícia: Dôkazným prostriedkom je procesný úkon, pomocou ktorého orgán činný v trestnom konaní a súd získava poznatky dôležité na objasnenie veci. Dôkaznými prostriedkami uvedenými v Trestnom poriadku sú najmä: výsluch obvineného, výsluch svedkov, výsluch znalcov, posudky a odborné vyjadrenia, previerka výpovede na mieste, rekognícia, rekonštrukcia, vyšetrovací pokus, obhliadka, veci a listiny dôležité pre trestné konanie, oznámenie, informácie získané použitím informačno-technických prostriedkov alebo prostriedkov operatívno-pátracej činnosti.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 12. augusta 2014, sp. zn. 2 Tdo 34/2014
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 11. septembra 2001, sp. zn. 6 To 47/2001
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
221/2006 Z. z. - Zákon o výkone väzby
199/2004 Z. z. - Zákon Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
244/2002 Z. z. - Zákon o rozhodcovskom konaní


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne