podvod


Preferovaný termín: podvod
Alternatívne termíny: podvodné konanie
Dátum poslednej zmeny: 03.05.2018

Legálna definícia: Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 221
Doktrinálna definícia: Obsahom podvodného konania sú okolnosti, pri ktorých páchateľ uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, aby seba alebo iného na škodu cudzieho majetku obohatil.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. (Druhé, doplnené a prepacované vydanie). Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-308-2
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. decembra 2013, sp. zn. 2 Tdo 72/2013
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 9. marca 2010, sp. zn. 2 Tost 6/2010
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 26. augusta 2014, sp. zn. 2 Tdo 38/2014
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. septembra 2001, sp. zn. 6 To 38/2001
Judikát EU: Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Jozef Wenner proti Slovenskej republike z 23. novembra 2010 k sťažnosti č. 14579/05
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
372/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
222/2004 Z. z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty
357/2015 Z. z. - Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne