podnecovanie


Preferovaný termín: podnecovanie
Alternatívne termíny: podnecovanie na trestný čin
Dátum poslednej zmeny: 28.08.2019

Legálna definícia: Kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 337
Doktrinálna definícia: Za podnecovanie sa považuje každý prejav, ktorý je spôsobilý vyvolať u iných osôb náladu alebo vzbudiť rozhodnutie spáchať trestný čin, alebo neplniť dôležitú povinnosť uloženú podľa zákona.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon - Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013. ISBN 978-80-8155-020-1.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 18. októbra 2012, sp. zn. 5 To 6/2012
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
297/2008 Z. z. - Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
171/2005 Z. z. - Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne