ujma na zdraví


Preferovaný termín: ujma na zdraví
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 02.12.2016

Legálna definícia: Ujmou na zdraví sa na účely trestného zákona rozumie akékoľvek poškodenie zdravia iného.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 123 ods. 1
Doktrinálna definícia: Poškodenie zdravia iného, počas ktorého bol iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života, pričom vylúčeným nie je ani to, aby k sťaženiu obvyklého spôsobu života vôbec nedošlo. Musí však ísť o poškodenie zdravia objektívne preukázateľné spravidla so stopami na tele poškodeného. Kvalitatívne ide o menej závažnú ujmu ako ublíženie na zdraví.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon - Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013. ISBN 978-80-8155-020-1
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 1. októbra 1992, sp. zn. 8 Tz 36/92
Použitie v iných právnych predpisoch: 215/2006 Z. z. - Zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi
221/2006 Z. z. - Zákon o výkone väzby
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
475/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
190/2003 Z. z. - Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne