nátlak


Preferovaný termín: nátlak
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 02.09.2020

Legálna definícia: Trestný čin je spáchaný s použitím nátlaku vtedy, ak páchateľ použije na jeho spáchanie psychické násilie proti inému.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 122 ods. 8
Doktrinálna definícia: Nátlakom, použitím psychického násilia proti inému sa rozumie pôsobenie na vôľu iného a vyvolanie spravidla úzkosti až duševných bolestí, hoci krátkodobých, majúcich vplyv na neslobodné rozhodovanie sa a konanie inej osoby v rozpore s jej pôvodnými predstavami alebo situáciou, v ktorej by konala inak.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon - Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013. ISBN 978-80-8155-020-1
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. novembra 2014, sp. zn. 5 Tdo 71/2014
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
190/2003 Z. z. - Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
385/2000 Z. z. - Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
440/2015 Z. z. - Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne