napomenutie s výstrahou


Preferovaný termín: napomenutie s výstrahou
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.02.2020

Legálna definícia: Napomenutím s výstrahou súd a v prípravnom konaní prokurátor dôrazne vytkne mladistvému v prítomnosti jeho zákonného zástupcu protiprávnosť jeho činu a upozorní ho na sankcie, ktoré mu hrozia podľa tohto zákona, ak by v budúcnosti spáchal trestnú činnosť.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 108
Doktrinálna definícia: Napomenutie s výstrahou ako špecifické výchovné opatrenie má za cieľ upozorniť mladistvého v prítomnosti jeho zákonného zástupcu, aké sankcie mu hrozia podľa trestného zákona, ak v budúcnosti bude páchať trestnú činnosť. Aj napriek tomu, že napomenúť možno mladistvého pre akýkoľvek trestný čin, účel napomenutia s výstrahou by mal zodpovedať najmä osobnosti mladistvého a povahe a závažnosti spáchaného činu.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon - Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013. ISBN 978-80-8155-020-1.
Rozhodnutie súdu SK: Rozsudok Okresného súdu Malacky zo dňa 22.09.2014, sp. zn.: 3T/40/2014
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
382/2004 Z. z. - Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne