mladistvý


Preferovaný termín: mladistvý
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Legálna definícia: Osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila štrnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku, sa považuje za mladistvú.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 94
Doktrinálna definícia: Mladistvým je osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila štrnásty rok svojho veku a neprekročila osemnásty rok svojho veku.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon - Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013. ISBN 978-80-8155-020-1
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. júla 2013, sp. zn. 2 Tdo 40/2013
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
475/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
221/2006 Z. z. - Zákon o výkone väzby
550/2003 Z. z. - Zákon o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne