zahladenie odsúdenia


Preferovaný termín: zahladenie odsúdenia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 05.12.2016

Legálna definícia: Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov, b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok, c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 92
Doktrinálna definícia: Účelom hmotnoprávneho inštitútu zahladenia odsúdenia je umožniť páchateľovi po splnení zákonných podmienok odstrániť nepriaznivé dôsledky jeho odsúdenia pretrvávajúce aj po výkone alebo po premlčaní uloženého trestu, ktoré by mohli sťažovať jeho uplatnenie v spoločensko-sociálnom a pracovnom prostredí.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon - Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013. ISBN 978-80-8155-020-1
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. júla 2013, sp. zn. 2 Tdo 40/2013
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24. februára 2015, sp. zn. 2 Tdo 58/2014
Rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR z 8.8.1986, sp. zn. 8 Tz 53/86
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
330/2007 Z. z. - Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
404/2011 Z. z. - Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
549/2003 Z. z. - Zákon o súdnych úradníkoch
91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne