vecné dôkazy


Preferovaný termín: vecné dôkazy
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 11.09.2020

Legálna definícia: Vecnými dôkazmi sú predmety, ktorými alebo na ktorých bol trestný čin spáchaný, ktoré dokazujú alebo vyvracajú dokazovanú skutočnosť a môžu byť prostriedkom na odhalenie alebo zistenie trestného činu alebo jeho páchateľa, ako aj stopy trestného činu. Vecnými dôkazmi sú aj zvukové, obrazové alebo obrazovo-zvukové záznamy.
Legálne zdroje: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok § 153 ods. 2
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok § 153 ods. 3
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
307/2016 Z. z. - Zákon o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
335/2014 Z. z. - Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne