pôsobnosť prokurátora v trestnom konaní


Preferovaný termín: pôsobnosť prokurátora v trestnom konaní
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 02.03.2020

Legálna definícia: Prokurátor vykonáva svoju pôsobnosť v trestnom konaní v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi. Prokurátor najmä a) vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní, b) rozhoduje v prípravnom konaní a podáva návrhy sudcovi pre prípravné konanie, c) uzatvára s obvineným dohodu o vine a treste a podáva súdu návrh na jej schválenie, d) podáva na súd obžalobu, e) v trestnom stíhaní pred súdom plní ďalšie úlohy v rozsahu a spôsobom ustanoveným Trestným poriadkom, f) dbá na zabezpečenie práv poškodeného v rozsahu ustanovenom osobitnými zákonmi, g) zabezpečuje výkon medzinárodnej spolupráce v trestných veciach v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi, medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom a právne záväznými aktmi Európskej únie. Práva a povinnosti prokurátora v trestnom konaní pred začatím trestného stíhania, v prípravnom konaní a v konaní pred súdom upravujú osobitné predpisy.
Legálne zdroje: 153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre § 17
Použitie v iných právnych predpisoch: 153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
383/2011 Z. z. - Zákon o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste
300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne