upozornenie prokurátora


Preferovaný termín: upozornenie prokurátora
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 02.03.2020

Legálna definícia: Prokurátor je oprávnený podať orgánu verejnej správy upozornenie na účel odstránenia porušovania zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ku ktorému došlo v postupe orgánu verejnej správy pri vydávaní správnych aktov podľa § 21 ods. 1 písm. a) alebo jeho nečinnosťou. Upozornenie prokurátora obsahuje a) označenie prokurátora, ktorý upozornenie podáva, b) označenie orgánu verejnej správy, ktorému je upozornenie adresované, c) výslovné označenie „upozornenie prokurátora“, d) presné označenie ustanovení zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý bol postupom alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy porušený alebo ktorého zachovávanie je ohrozované, e) skutkové odôvodnenie, f) právny rozbor príčin a dosahu porušovania zákonov alebo ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, g) návrh opatrení na odstránenie porušenia zákonnosti alebo návrh opatrení na odstránenie porušovania zákonnosti v ďalšom postupe orgánu verejnej správy, h) dátum a miesto vypracovania upozornenia, i) meno, priezvisko, podpis prokurátora a odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom.
Legálne zdroje: 153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre § 28
Použitie v iných právnych predpisoch: 153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne