bezprostredne nadriadený prokurátor


Preferovaný termín: bezprostredne nadriadený prokurátor
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 02.03.2020

Legálna definícia: Bezprostredne nadriadeným prokurátorom je a) generálny prokurátor, ak ide o námestníka generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, krajského prokurátora a prokurátora, ktorý vo funkcii národného člena zastupuje Slovenskú republiku v Eurojuste, b) príslušný vedúci prokurátor generálnej prokuratúry, ak ide o ostatných prokurátorov generálnej prokuratúry, c) príslušný krajský prokurátor, ak ide o prokurátora krajskej prokuratúry alebo príslušného okresného prokurátora, d) príslušný okresný prokurátor, ak ide o prokurátora okresnej prokuratúry. Bezprostredne nadriadeným prokurátorom prokurátora Európskej prokuratúry vo veciach patriacich do pôsobnosti Európskej prokuratúry je prokurátor Európskej prokuratúry alebo orgán Európskej prokuratúry podľa osobitného predpisu. Tam, kde sa v osobitnom zákone upravujúcom trestné konanie používa pojem orgán bezprostredne nadriadený, rozumie sa tým, ak ide o prokurátora, bezprostredne nadriadený prokurátor uvedený v odsekoch 1 a 2.
Legálne zdroje: 153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre § 53
Použitie v iných právnych predpisoch: 153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
4/2001 Z. z. - Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne