krajská prokuratúra


Preferovaný termín: krajská prokuratúra
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Legálna definícia: Krajská prokuratúra je nadriadený orgán okresných prokuratúr, ktoré patria do jej územnej pôsobnosti. Krajská prokuratúra a) zabezpečuje plnenie úloh patriacich do pôsobnosti krajského prokurátora, b) riadi, organizuje a kontroluje činnosť podriadených okresných prokuratúr, c) dozerá na jednotné uplatňovanie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podriadenými okresnými prokuratúrami, d) prijíma oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, a zabezpečuje ich vybavenie, e) podieľa sa na plnení úloh vyplývajúcich z osobitných zákonov, medzinárodných zmlúv vyhlásených spôsobom ustanoveným zákonom a právne záväzných aktov Európskej únie, f) plní ďalšie úlohy podľa pokynov krajského prokurátora a ostatných nadriadených prokurátorov.
Legálne zdroje: 153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre § 42
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 3. júna 2014, sp. zn. 6 Tost 19/2014
Uznesenie Ústavného súdu SR z 27. augusta 2003, sp. zn. I. ÚS 149/03
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre
154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
154/2010 Z. z. - Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
55/2017 Z. z. - Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne