generálna prokuratúra


Preferovaný termín: generálna prokuratúra
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Legálna definícia: Generálna prokuratúra je ústredný štátny orgán a najvyšší orgán prokuratúry nadriadený ostatným orgánom prokuratúry. Generálna prokuratúra a) zabezpečuje plnenie úloh patriacich do pôsobnosti generálneho prokurátora, b) riadi, organizuje a kontroluje činnosť podriadených prokuratúr, c) dozerá na jednotné uplatňovanie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podriadenými prokuratúrami, d) vedie register trestov a zabezpečuje ochranu údajov uvedených v registri trestov pred zničením, odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou alebo rozširovaním podľa osobitného zákona, e) plní úlohy v oblasti informačného systému verejnej správy podľa osobitného zákona, spravuje a zabezpečuje Centrálny informačný systém prokuratúry a v spolupráci s podriadenými prokuratúrami a Európskou prokuratúrou zabezpečuje prevádzku a ochranu ich informačných systémov, f) plní ďalšie úlohy podľa pokynov generálneho prokurátora.
Legálne zdroje: 153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre § 40
Judikát SK: Uznesenie Ústavného súdu SR z 28. januára 2004, sp. zn. II. ÚS 19/04
Nález Ústavného súdu SR z 2. júna 2011, sp. zn. II. ÚS 4/2011
Uznesenie Ústavného súdu SR z 28. januára 2010, sp. zn. II. ÚS 23/2010
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre
330/2007 Z. z. - Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
286/2018 Z. z. - Zákon o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne