obzvlášť závažný zločin


Preferovaný termín: obzvlášť závažný zločin
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.12.2016

Legálna definícia: Zločin, za ktorý trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 11
Doktrinálna definícia: Za obzvlášť závažný zločin sa považuje zločin, za ktorý trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. (Druhé, doplnené a prepacované vydanie). Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-308-2.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 5. júna 2012, sp. zn. 2 Tdo 24/2012
Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne z 27. mája 2011, sp. zn. 23 To 40/2011
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 3. marca 2011, sp. zn. 5To 23/2010
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 2. októbra 2012, sp. zn. 2 Tost 32/2012
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Zachar a Čierny proti Slovenskej republike z 21. júla 2015 k sťažnosti č. 29376/12 a 29384/12
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
475/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1/2014 Z. z. - Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
215/2004 Z. z. - Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4/2001 Z. z. - Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne