násilie


Preferovaný termín: násilie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Legálna definícia: Trestný čin je spáchaný násilím, ak páchateľ použije na jeho spáchanie fyzické násilie proti telesnej integrite inej osoby alebo ak je spáchaný na osobe, ktorú páchateľ uviedol do stavu bezbrannosti ľsťou, alebo ak páchateľ použil násilie proti veci iného.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 122 ods. 7
Doktrinálna definícia: Násilím sa rozumie použitie fyzickej sily k prekonaniu alebo zamedzeniu kladeného alebo očakávaného odporu. Násilie musí byť prostriedkom nátlaku na vôľu napadnutého.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon - Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013. ISBN 978-80-8155-020-1
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. decembra 2013, sp. zn. 2 Tdo 72/2013
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 22. októbra 2013, sp. zn. 2 Tdo 49/2013
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 18. novembra 2010, sp. zn. 5Tdo 24/2010
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci M. T. a S. T. proti Slovenskej republike z 29. mája 2012 k sťažností č. 59968/09
Použitie v iných právnych predpisoch: 171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
190/2003 Z. z. - Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
475/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
221/2006 Z. z. - Zákon o výkone väzby
4/2001 Z. z. - Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne