dôverník


Preferovaný termín: dôverník
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.02.2020

Legálna definícia: Dôverníkom môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorú si poškodený zvolí. Dôverník ­po­skytuje poškodenému potrebnú pomoc, najmä psychickú. Dôverník môže byť zároveň splnomocnencom poškodeného. Dôverníkom nemôže byť osoba, ktorá má v trestnom konaní postavenie sudcu, prokurátora, obvineného, obhajcu, svedka, znalca alebo tlmočníka. O skutočnostiach, o ktorých sa dôverník dozvedel v priebehu trestného konania, je povinný zachovávať mlčanlivosť.
Legálne zdroje: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok § 48a ods. 2
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
311/2001 Z. z. - Zákonník práce
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
323/1992 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
125/2006 Z. z. - Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne