marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania


Preferovaný termín: marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania
Alternatívne termíny: trestný čin marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Legálna definícia: Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, vrátane povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov. Kto marí konkurzné konanie tým, že a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo d) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 242
300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 243


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne