väčšia škoda


Preferovaný termín: väčšia škoda
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.02.2020

Legálna definícia: Škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy. Značnou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej stonásobok takej sumy. Škodou veľkého rozsahu sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťstonásobok takej sumy. Tieto hľadiská sa použijú rovnako na určenie výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 125 ods. 1
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
35/2019 Z. z. - Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne