malá škoda


Preferovaný termín: malá škoda
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.02.2020

Legálna definícia: Škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy. Značnou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej stonásobok takej sumy. Škodou veľkého rozsahu sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťstonásobok takej sumy. Tieto hľadiská sa použijú rovnako na určenie výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 125 ods. 1
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
106/2018 Z. z. - Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne