chránená osoba


Preferovaný termín: chránená osoba
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.02.2020

Legálna definícia: Chránenou osobou sa rozumie a) dieťa, b) tehotná žena, c) blízka osoba, d) odkázaná osoba, e) osoba vyššieho veku, f) chorá osoba, g) osoba požívajúca ochranu podľa medzinárodného práva, h) verejný činiteľ alebo osoba, ktorá plní svoje povinnosti uložené na základe zákona, i) svedok, znalec, tlmočník alebo prekladateľ, alebo j) zdravotnícky pracovník pri výkone zdravotníckeho povolania smerujúceho k záchrane života alebo ochrane zdravia. Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak trestný čin nebol spáchaný v súvislosti s postavením, stavom alebo vekom chránenej osoby.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 139
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 3. decembra 2013, sp. zn. 2 Tdo 65/2013
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 8. júla 2014, sp. zn. 2 Tdo 35/2014
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
4/2001 Z. z. - Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže
398/2015 Z. z. - Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach
473/2005 Z. z. - Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok


Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne