detské pornografické predstavenie


Preferovaný termín: detské pornografické predstavenie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.02.2020

Legálna definícia: Detským pornografickým predstavením sa na účely tohto zákona rozumie živé predstavenie určené publiku, a to aj s využitím informačno-technických prostriedkov, v ktorom je dieťa zapojené do skutočného alebo predstieraného sexuálneho konania alebo v ktorom sú obnažované časti tela dieťaťa určené na sexuálne účely.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 132 ods. 5
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
138/2019 Z. z. - Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne