detská prostitúcia


Preferovaný termín: detská prostitúcia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.02.2020

Legálna definícia: Detskou prostitúciou sa na účely tohto zákona rozumie uspokojovanie sexuálnych potrieb iného súložou, iným spôsobom pohlavného styku alebo iným obdobným sexuálnym stykom s dieťaťom za odmenu alebo jej prísľub, bez ohľadu na to, či táto odmena alebo jej prísľub boli poskytnuté dieťaťu alebo tretej osobe.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 132 ods. 2
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
164/2016 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný 9. septembra 2009 v Štrasburgu


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne