vec


Preferovaný termín: vec
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.02.2020

Legálna definícia: Vecou sa na účely tohto zákona rozumejú a) hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec, byt alebo nebytový priestor, zviera, ak z jednotlivých ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné, b) ovládateľná prírodná sila alebo energia c) cenný papier bez ohľadu na jeho podobu. d) peňažné prostriedky na účte, e) príjem z trestnej činnosti, ako aj zisky, úroky a iné úžitky z týchto príjmov, f) listina, ktorá je podkladom uplatnenia si právneho nároku, alebo g) majetkové právo alebo iná peniazmi oceniteľná hodnota. Za vec sa považuje aj nehmotná informácia, dáta výpočtovej techniky alebo obrazový záznam na technickom nosiči.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 130 ods. 1
300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 130 ods. 2
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
233/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne