druhy trestov


Preferovaný termín: druhy trestov
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.02.2020

Legálna definícia: Za spáchané trestné činy môže súd uložiť páchateľovi, ktorý je fyzickou osobou, len a) trest odňatia slobody, b) trest domáceho väzenia, c) trest povinnej práce, d) peňažný trest, e) trest prepadnutia majetku f) trest prepadnutia veci, g) trest zákazu činnosti, h) trest zákazu pobytu, i) trest zákazu účasti na verejných podujatiach, j) trest straty čestných titulov a vyznamenaní, k) trest straty vojenskej a inej hodnosti, l) trest vyhostenia.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 32
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 24. februára 2015, sp. zn. 2 Tdo 11/2015
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. januára 2015, sp. zn. 2 Tdo 68/2014
Nález Ústavného súdu SR z 28. novembra 2012, sp. zn. PL. ÚS 106/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
274/2017 Z. z. - Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
528/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o výkone trestu povinnej práce)


Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne