trest odňatia slobody


Preferovaný termín: trest odňatia slobody
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 03.09.2020

Doktrinálna definícia: Druh trestu, ktorý spočíva v tom, že poskytuje ochranu spoločnosti pred protiprávnou činnosťou páchateľov trestných činov a zároveň vytvára podmienky na výchovu obvineného tým, že sa využívajú formy a metódy pedagogického a psychologického pôsobenia, metódy sociálnej práce, zaraďovanie do práce, vzdelávanie a kultúrno-osvetová činnosť na jeho resocializáciu.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. (Druhé, doplnené a prepacované vydanie). Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-308-2.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Tost 29/2014 z 2. septembra 2014
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 4. februára 2014, sp. zn. 2 Urto 5/2013
Rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR zo 17.9.1982, sp. zn. 6 Tz 47/82
Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 7. decembra 2006, sp. zn. l Toš 45/2006
Použitie v iných právnych predpisoch: 475/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
533/2011 Z. z. - Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii
549/2011 Z. z. - Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov
154/2010 Z. z. - Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
221/2006 Z. z. - Zákon o výkone väzby
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne