zneužívanie právomoci verejného činiteľa


Preferovaný termín: zneužívanie právomoci verejného činiteľa
Alternatívne termíny: trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa
Dátum poslednej zmeny: 29.04.2019

Legálna definícia: Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, b) prekročí svoju právomoc, alebo c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 326
Doktrinálna definícia: Objektívna stránka trestného činu spočíva v tom, že verejný činiteľ v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, b) prekročí svoju právomoc alebo c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu (§ 326 ods. 1).
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 9. marca 2010, sp. zn. 2 Tost 6/2010
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
54/2019 Z. z. - Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
55/2017 Z. z. - Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne