násilie proti skupine obyvateľov


Preferovaný termín: násilie proti skupine obyvateľov
Alternatívne termíny: trestný čin násilia proti skupine obyvateľov
Dátum poslednej zmeny: 28.08.2019

Legálna definícia: Kto sa skupine obyvateľov vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou, alebo spôsobením škody veľkého rozsahu, alebo kto použije násilie proti skupine obyvateľov, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 359
Doktrinálna definícia: Objektívna stránka trestného činu spočíva v dvoch rozdielnych spôsoboch konania: a) vyhrážanie sa smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou, alebo spôsobením škody veľkého rozsahu, alebo b) použitie násilia. Objektom tohto trestného činu je pokojné spolužitie občanov nenarušované vyhrážkami alebo násilnými útokmi. Predmetom útoku je výlučne skupina obyvateľov.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
190/2003 Z. z. - Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne