nemravný život


Preferovaný termín: nemravný život
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Nemravný život je v porovnaní so záhaľčivým životom širším pojmom a zahŕňa aj rôzne prejavy a návyky, ktoré sú v rozpore s morálnymi zásadami a často aj so záujmami chránenými Trestným zákonom (alkoholizmus, pohlavná promiskuita, trestná činnosť rôzneho druhu a pod.).
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne