extrémizmus


Preferovaný termín: extrémizmus
Alternatívne termíny: trestný čin extrémizmu
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Legálna definícia: Trestné činy extrémizmu sú trestný čin založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421, prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422, výroby extrémistických materiálov podľa § 422a, rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422b, prechovávania extrémistických materiálov podľa § 422c, popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti podľa § 422d, hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424, apartheidu a diskriminácie skupiny osôb podľa § 424a a trestný čin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. e).
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 140a
Doktrinálna definícia: Nebezpečný, protispoločenský jav, ktorý môže viesť k sociálnym konfliktom i k politickej destabilizácii; často býva spájaný s rasovou, národnostnou, prípadne náboženskou neznášanlivosťou. Základné druhy extrémizmu sú: politický a náboženský. Vyhranený extrémizmus je často sprevádzaný verbálnou alebo fyzickou agresivitou, vyznačuje sa prvkami intolerancie a útočí proti základným demokratickým ústavným princípom.
Doktrinálne zdroje: DIANIŠKA, G.; STRÉMY, T.; VRÁBLOVÁ, M. a kol.: Kriminológia. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čenek, 2016. ISBN: 978-80-7380-620-0
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
372/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
1/2014 Z. z. - Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
46/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Slovenskej informačnej službe


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne