kriminalizácia


Preferovaný termín: kriminalizácia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 25.02.2019

Doktrinálna definícia: Prehlásenie určitého konania za trestné, v dôsledku čoho sa naň reaguje trestnou represiou.
Doktrinálne zdroje: DIANIŠKA, G.; STRÉMY, T.; VRÁBLOVÁ, M. a kol.: Kriminológia. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čenek, 2016. ISBN: 978-80-7380-620-0
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 6. marca 2008, sp. zn. 8 Sžo 28/2007
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne