neľudskosť


Preferovaný termín: neľudskosť
Alternatívne termíny: trestný čin neľudskosti
Dátum poslednej zmeny: 28.08.2019

Legálna definícia: Kto sa v rámci rozsiahleho alebo systematického útoku namiereného voči civilnému obyvateľstvu dopustí a) vraždy, b) vyhladzovania ľudí, c) zotročovania, d) deportácie alebo násilného presunu obyvateľstva, e) mučenia, f) znásilnenia, sexuálneho otroctva, vynútenej prostitúcie, násilného tehotenstva, nezákonnej sterilizácie alebo inej formy sexuálneho násilia porovnateľnej závažnosti, g) perzekúcie skupiny obyvateľstva na politickom, rasovom, národnostnom, etnickom, kultúrnom alebo náboženskom základe, z dôvodu pohlavia alebo z iného podobného dôvodu, h) uväznenia alebo iného závažného pozbavenia osobnej slobody porušujúceho základné pravidlá medzinárodného práva alebo akéhokoľvek iného obmedzenia osobnej slobody s následným nedobrovoľným zmiznutím ľudí, i) apartheidu alebo inej podobnej segregácie alebo diskriminácie, alebo j) iného neľudského činu, potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 425
Doktrinálna definícia: Objektívnu stránku trestného činu charakterizuje konanie páchateľa, ktorý sa v rámci rozsiahleho alebo systematického útoku namiereného voči civilnému obyvateľstvu dopustí: a) vraždy, b) vyhladzovania ľudí, c) zotročovania, d) deportácie alebo násilného presunu obyvateľstva, e) mučenia, f) znásilnenia, sexuálneho otroctva, vynútenej prostitúcie, násilného tehotenstva, nezákonnej sterilizácie alebo inej formy sexuálneho násilia porovnateľnej závažnosti, g) perzekúcie skupiny obyvateľstva na politickom, rasovom, národnostnom, etnickom, kultúrnom alebo náboženskom základe, z dôvodu pohlavia alebo z iného podobného dôvodu, h) uväznenia alebo iného závažného pozbavenia osobnej slobody porušujúceho základné pravidlá medzinárodného práva alebo akéhokoľvek iného obmedzenia osobnej slobody s následným nedobrovoľným zmiznutím ľudí, i) apartheidu alebo inej podobnej segregácie alebo diskriminácie alebo j) iného neľudského činu.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne