používanie zakázaného bojového prostriedku a nedovolené vedenie boja


Preferovaný termín: používanie zakázaného bojového prostriedku a nedovolené vedenie boja
Alternatívne termíny: trestný čin používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja
Dátum poslednej zmeny: 02.09.2020

Legálna definícia: Kto počas vojny nariadi a) použitie zakázaného bojového prostriedku alebo materiálu obdobnej povahy, alebo taký prostriedok alebo materiál použije, alebo b) vedenie boja zakázaným spôsobom, alebo sám takto boj vedie, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 426
Doktrinálna definícia: Objektívnu stránku trestného činu charakterizuje konanie páchateľa, ktorý: a) nariadi použitie zakázaného bojového prostriedku alebo materiálu obdobnej povahy, b) použije zakázaný bojový prostriedok alebo materiál obdobnej povahy, c) nariadi vedenie boja zakázaným spôsobom, d) vedie boj zakázaným spôsobom.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne